INFO Schultink, Henk: 3-89323-293-1
» Autorenverzeichnis 
COVER
Woord vooraf
— Epiloog: morfologie in millennia
— Regelmaat in onregelmatigheid. Ten Kate, Van Haeringen en de ANS in historisch perspectief
— Lambert ten Kate en hedendaagse Nederlandse morfologie
— WNT en morfologie (1. Inleiding / 2. Het prefix a- in het WNT / 3. De suffixen -aar en -er in het WNT / 4. De affixen -te en ver- in het WNT / 5. Individuele woorden en de selectie van composita / 6. Het WNT in de morfologie / 7. Morfologie in het WNT / 8. Conclusie)
— Het gebruik van de notie 'flexie' in twintigste- en negentiende-eeuwse taalwetenschap
— Herkomst en groei van het begrip 'productiviteit' als morfologisch fenomeen
— Productiviteit als morfologisch begrip in het werk van E.M. Uhlenbeck
— Opera virorum omnium bonorum veterum
— Morphology and Meaning: From Bopp to Bob, before and after
— Some Remarks on the Relations between Morphology and Syntax in Twentieth-Century Linguistics
— De studie van de Nederlandse morfologie vanuit wetenschapshistorisch oogpunt (1. Inleiding / 2. Verkleinwoorden / 3. Sterke verba / 4. Samenstellende afleidingen / 5. Conclusies)
— Een eeuw Nederlandse morfologie. De ontwikkelingsgang van een discipline (1. Van het laatste decennium van de negentiende eeuw tot aan de Eerste Wereldoorlog / 2. De jaren tot 1945 / 3. Structuralistische beschouwingswijzen / 4. Generatieve beschouwingswijzen / 5. Functionalistische beschouwingswijzen / 6. Overzichten / 7. De morfologische beschrijving van andere talen dan het Nederlands)
— Bibliografie
— Bij wijze van nabeschouwing (Over de auteur / In gesprek met een morfo-historiograaf / Achtergrondliteratuur / Verantwoording / Bronvermelding)
— Register van namen
 

         
  bestellen   
 
|| VerlagsVZ: » NODUS – Katalog [erneut] laden